Пробна матура по английски езикПробната матура по английски е вариант на МОН от 2010г, а верните отговори са онлайн. Интерес представлява 46. въпрос от Sentence Completion, където верният отговор, изискващ познаване на динамиката в словореда на наречията в английския език, липсва.Матура AE: Listening Comprehension

Directions: Преди слушане имате няколко минути да прочетете въпросите. Слушането при матурата по английски се различава от слушането при стандартизираните тестове. По необясними причини нямате право да водите записки и да отбелязвате възможните отговорите по време на записа или диктовката. След първото прослушване се дават от 5 до 8 минути за нанасяне на отговорите, след което слушате откъса наново. След повторния прочит имате 2 минути за проверка на отговорите.

Частта Слушане обикновено се състои от 3 откъса, а въпросите са с многовариантен избор и с отговори Вярно, Невярно, Няма информация. В матурата по английски на МОН от 2010г. 10 от 15 въпроса са True, False, No information in the text.Матура АЕ: Reading

Directions: Прочетете текста и отговорете с A, B, C или D. Отговорите са онлайн.

Трети въпрос от частта Четене е доста проблематичен. Според нас е допусната логическа грешка - сливане на част с цяло - а game reserve in Africa...now не е задължително да е настоящата работа на Хенри в Кения. В поканата няма информация, че работното място на Хенри е в Кения. Дивечови резервати има в много африкански страни. Кения е удобна туристическа дестинация и отправна точка за пътешествия в Африка. Умозаключенията са базирани не на текста, а на презумпцията, че гостуваш в местоположението на работното място на домакина.

Use of English

Cloze Test

Directions: Прочетете текста и отговорете с A, B, C или D. Отговорите са онлайн.


Sentence Completion

Първият въпрос е с грешен отговор от МОН - C. Верните отговори не са дадени като варианти.

46. .................. thought that my own sister was capable of telling nasty stories about our family.

A) Never I would have
B) I never would have
C) I would never have
D) Never would have


Отговор А е грешен, защото не е спазено правилото за инверсия при отрицание. Отговор D e грешен, защото подлогът в главното изречение липсва. Отговорите 'I never would have thought' и 'I would never have thought' са неправилни, защото наречието 'never' в модални конструкции в миналото се подрежда между спомагателния глагол и пълнозначния глагол по граматично правило, а в емфатични конструкции - според фокуса и прозодиката. Верният отговор I would have never thought ... липсва. Go tell it on the mountain след кратък прочит на Quirk et al и форумите!

Забележете, че в изреченията

- You could easily have been killed.
- You couldn't really have managed without me.

наречията са между модалния глагол и спомагателния глагол, но за емфатично подчертаване. В Present Perfect наречието е между спомагателния глагол и пълнозначния: I have never thought that ... Може би по аналогия съставителите на матурата са приели, че верният отговор е С. Словоредът при емфатично подчертаване променя както фокуса, така и мястото на наречията в изречението, но това не означава, че емфатичните конструкции са еднакви с прескриптивния словоред.


Sentence Transformations

Directions: Отговорете с A, B, C или D, така че трансформираното изречение да е най-пълно и точно по смисъл към даденото изречение.
Матура АЕ: Writing

Directions: On your sheet for open-ended answers write a composition of about 160-170 words on ONE of the following topics:

1. Tell about a surprising experience you have had at a public place (for example, at a stadium, concert hall, library etc.) over the last three or four years. Why were you there? What happened? What made it surprising? How did you feel?

2. When did you last need advice? Why did you need it? Who did you ask for it? How did she/he respond? Did you follow it? What was the result?