Матура по английски език 2013Времетраене и скала за оценяване

Матурата по английски е вариант на МОН от 2013г. Съдържа всички части в последователност, каквато е на ДЗИ по английски език. Онлайн отговорите са придружени с коментари и обяснения, каквито лисват в ключа с отговори на МОН.


Времетраенето на ДЗИ по английски е четири астрономически часа. Часовниците с времеви ограничения в отделните части на матурата посочват времето, което един среден ученик с ниво Upper-Intermediate/Adavnced би отделил за дадена част и са ориентировъчни.

Онлайн отговорите показват резултат в проценти, който можете да сравните с точките в скалата за оценяване на матурата по английски език.


Ето и тестовете от всички матури по английски език от майските сесии в pdf:

Всички тестове на МОН
от ДЗИ по АЕ  (2008-2014)
Тест от Матура по английски 2008
Тест от Матура по английски 2009
Тест от Матура по английски 2010
Тест от Матура по английски 2011
Тест от Матура по английски 2012
Тест от Матура по английски 2013
Тест от Матура по английски 2014Матура по АЕ 2013: Listening Comprehension

Преди слушане имате няколко минути да прочетете въпросите. Слушането при матурата по английски език се различава от слушането при стандартизираните тестове. По необясними причини нямате право да водите записки и да отбелязвате възможните отговорите по време на записа или диктовката при липса на изправен компютър. След първото прослушване се дават от 5 до 8 минути за нанасяне на отговорите, след което слушате откъса наново. След повторния прочит имате 2 минути за проверка на отговорите.

Частта Слушане обикновено се състои от 3 откъса, а въпросите са с многовариантен избор и с отговори Вярно, Невярно, Няма информация. В матурата по английски от 2013 Listening Comprehension e със завишена трудност. Първите два откъса са адаптирани от новинарски статии за урагана Санди и Титаник и съдържат фактологическа информация, придружена с цифри и термини. Последният откъс е по баснята за лисицата и гаргата.

Directions: Отговорете с A, B, C или D.


Матура по английски 2013: Reading

Частта Четене съдържа три текста - за Чарли Чаплин, Дългоушко и Безстрашния Феликс. Въпросите са генерирани произволно, придружени със съответния текст, защото не отговарят на очакванията за механичната последователността на въпросите към абзаците. В коментарите към отговорите е посочено текстовото доказателство. В сравнение с матурата по английски от 2008г. и варианта на МОН от 2010 част Reading Comprehennsion e по-трудна. Някои въпроси и отговори са некоректни, например:

Текст:

Chaplin was a cultural icon in the 1910s, and contests for who could perform the best imitation of Chaplin's tramp character were a popular form of entertainment across the United States and in Europe.

Въпрос:

In Charlie Chaplin look-alike competitions participants imitated only one particular movie character that the comedian had played.

Отговор от ключа на МОН: Вярно


Directions: Прочетете текста и отговорете с A, B, C или D. Отговорите са онлайн.

Матура по английски 2013: Use of English

Section 1: Cloze Test

Тестът проверява знания за синоними и лексикални гнезда, честота на употреба на синонимни изрази, валентност на глаголите, прилагателни имена и предлози, наречия. Последните два примера нямат никаква връзка с текста за пандите.

Directions: Прочетете текста и отговорете с A, B, C или D. Отговорите са онлайн.


Section 2: Sentence Completion

Включва често бъркани конструкции to use to do sth, to be used to doing sth, to get used to doing sth, двойни отрицания в английския, степенуване на прилагателни имена и наречия, модални глаголи, псевдо пасивния залог.

Directions: Отговорете с A, B, C или D.


Sentence Transformations

Не използвайте съкращения поради формализма при оценяване на матурата. Изписвайте don't като do not, can't като cannot, shan't като shall not, doesn't като does not, won't като will not. Забелязва се липса на съгласуваност и единство при употребата на пълни и съкратени глаголни форми даже и в една и съща матура. Например в 9-ти въпрос, в отговорите на МОН не фигурира вариантът I wish I had not lost all my money. Единственият правилен отговор за съставителите, посочен в ключа с отговори на МОН е I wish I hadn't lost all my money, но в 10-ти въпрос пък единственият правилен отговор е с пълната глаголна форма - Even though he did not know French, he went to live in France.

Включва познаване на следните граматични категории: герундий, сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена, както и неправилните им форми, време и вид на глагола, парафрази с despite/ in spite of, условни наклонения.

Directions: Отговорете с A, B, C или D, така че трансформираното изречение да е най-пълно и точно по смисъл към даденото изречение.


Матура по АЕ: Writing

Directions: Write a composition in standard English of about 160-170 words on ONE of the following topics:


1. What would you rather be a fir tree or an oak? Why?

2. The most dangerous invention. Which is it? Why was it made? What's dangerous about it?


Mind that in case of indecent language, plagiarism, identical texts or if your composition is under 80 words or totally irrelevant to the chosen topic it will get 0 points.Курсовете с The Passionate Shepherd свързват знанието с живота. На всички зрелостници през 2014г. пожелаваме късмет!